Opći uvjeti putovanja

UVODNE NAPOMENE
Ovi opći uvjeti i upute pružanja putničkih usluga turističke agencije (dalje: Opći uvjeti) sastavni su dio programa paket aranžmana (dalje: aranžman) i Ugovora o putovanju u paket aranžmanu (dalje: ugovor ili ugovor o putovanju) sklopljenoga između putničke agencije Chili tours d.o.o., Amruševa 10, Zagreb, OIB: 77148788978 (dalje: Chili tours ili Organizator), odnosno trgovca ili prodavatelja aranžmana i putnika (u daljem tekstu: putnik), te ugovora o kupoprodaji ostalih usluga turističke agencije.
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017), osim ako drugačije nije izričito naznačeno. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA
Opći uvjeti za paket-aranžmane primjenjuju se na paket aranžmane koje organizira Chili tours te za paket aranžmane drugih organizatora putovanja u kojima se Chili tours nalazi u ulozi posrednika. Smatra se da se primjenjuju Chili tours opći uvjeti ako je u ugovoru o putovanju Chili tours označen kao Odgovorni organizator. Na paket aranžmane kojih Chili tours nije odgovorni organizator primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora koji je naznačen na Ugovoru o putovanju pod točkom Odgovorni organizator. Opći uvjeti odgovornog organizatora putovanja putniku se stavljaju na raspolaganje putem e-pošte ili direktno u poslovnici Chili tousa. Chili tours ne odgovara za provedbu paket-aranžmana drugih organizatora putovanja. Organizator putovanja je putnička agencija koja je u ugovoru o putovanju određena kao organizator putovanja i jamči za provedbu objavljenog programa prema sadržaju aranžmana. Organizator putovanja Chili tours jamči provedbu programa sukladno opisu aranžmana koju je putnik primio. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično).

2. PRIJAVA
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Chili tours, ili u kojima se Chili tours javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora putovanja može prijaviti u poslovnici Chili toursa osobno, telefonom, e-poštom, putem interneta te kod drugih ovlaštenih agenata. Na temelju primljene prijave Chili tours će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na račun), a proizvodi pravne učinke ako i kada Chili tours do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Prilikom prijave Chili tours i putnik sklopit će ugovor koji je ujedno i potvrda o rezervaciji, a sadržava podatke o putnikovu paket aranžmanu ili se poziva na program aranžmana u kojem su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtjeva program putovanja te platiti akontaciju.
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 40% cijene, a ostatak najkasnije 30 dana prije datuma polaska odnosno 45 dana prije polaska u slučaju programa aranžmana za daleka putovanja, velike europske ture u trajanja 7 ili više noćenja, te grupne polaske krstarenja. Organizator i putnik mogu ugovorom dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja. Ukoliko je u programu odnosno prilikom sklapanja ugovora drugačije dogovoreno, najprije vrijedi ono određeno ugovorom, a zatim Općim uvjetima.
Prijava obvezuje putnika. Putnik može odustati od prijave isključivo u skladu s odredbama o putnikovom otkazu putovanja sadržanih u ovim Općim uvjetima. Ugovor nastaje u trenutku kada ga potpišu putnik i Chili tours ili kada putnik izvrši uplatu na ime cijene paket-aranžmana bez obzira na to je li Ugovor potpisan, a čiji uvjeti i program su prethodno dogovoreni između Chili toursa i putnika pisanim putem (elektroničkom poštom).
Putnik koji prilikom prijave ne stavi Chili toursu na raspolaganje točne podatke odgovara za sve troškove odnosno posljedice prouzročene korištenjem netočnih podataka.
Prilikom rezervacije na upit putnik plaća polog u visini koja je određena ljestvicom troškova otkaza odgovornog organizatora i koja nije manja od 40% ukupne cijene. Na taj način sve što je naznačeno u ovim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora putovanja postaje pravno obvezujuće za putnika i za organizatora putovanja, ukoliko odgovorni organizator potvrdi ovakvu rezervaciju na upit. Ukoliko putnik nakon uplate pologa i potvrde od strane odgovornog organizatora odustane od aranžmana za koji je zatražio rezervaciju na upit, Chili tours zadržava uplaćeni polog za pokriće nastalih troškova.

3. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA
Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objave programa. Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje” te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje” s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju ili na računu vezanom za ugovor o putovanju.
Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu Organizator smije najkasnije 21 dan prije početka putovanja povećati ugovorenu cijenu ako je povećanje cijene izravna posljedica promjene: cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman. 
Putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 8%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. U slučaju zrakoplovnih karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja avio karte.
Chili tours će o eventualnim promjenama cijena ili naknada pravovremeno obavijestiti Putnika, a najkasnije 21 dan prije putovanja. Objavljene cijene rezultat su ugovora Chili toursa s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na odredištu.
Chili tours ne smije jednostrano izmijeniti bitne uvjete ugovora o putovanju, osim cijene u skladu s ovim Općim uvjetima i Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Ukoliko je izmjena neophodna te ako Chili tours na jasan i razumljiv način obavijesti putnika o izmjeni ugovora o putovanja, putnik se mora pismeno složiti s navedenom izmjenom te u razumnom roku koji odredi Chili tours pristati na promjenu. Ukoliko putnik ne pristane na predloženu promjenu, putnik može raskinuti ugovor o putovanju bez plaćanja naknade za raskid ugovora.
Chili tours zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena reda letenja i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Također Chili tours zadržava pravo promijene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i slično, te zbog promjene radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju. 
Chili tours može tijekom prodaje pojedinog paket aranžmana umanjiti cijenu aranžmana kao ponude pod nazivom Last Minute, First Minute, posebna ponude i slično, u svrhu poboljšanja prodaje tog aranžmana i bez utjecaja na već sklopljene ugovore o prodaji tog aranžmana.

4. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, Chili tours pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Najmanji broj putnika za izvođenje pojedinog putovanja naznačen je kod svakog programa. Chili tours pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ukloniti ili izbjeći.
U slučaju otkaza putovanja od strane Chili toursa, sva uplaćena sredstva će putnicima za dotični paket aranžman biti vraćena u cijelosti, bez obveze naknade štete Putniku.
U slučaju otkaza putovanja od strane Chili toursa, Chili tours će Putniku vratiti sva plaćanja najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu pod uvjetom da je putnik poslao podatke koji su potrebni Chili toursu za povrat novca.

5. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ PUTOVANJA
Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade na ime naknade štete:

EUROPSKA GRUPNA PUTOVANJA AUTOBUSOM I AVIONOM
Ako putnik otkaže aranžman, Chili tours zadržava:
do 30 dana prije polaska: 30% cijene aranžmana
29 - 22 dana prije polaska: 50% cijene aranžmana
21 - 1 dana prije polaska: 100% cijene aranžmana
nakon polaska odnosno nedolaska bez otkaza (no show): 100% cijene aranžmana

DALEKA GRUPNA PUTOVANJA
Ako putnik otkaže aranžman, Chili tours zadržava:
više od 45 dana prije polaska: 50 % cijene aranžmana
od 44 do 30 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
od 29 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

INDIVIDUALNA KRSTARENJA – brodar MSC krstarenja

Krstarenja u trajanju do 15 noći
- 60 dan i više dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 380 kn
- 59 – 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 29 – 22 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 21 – 15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
- 14 – 6 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 5 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
- nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana

- nepotpune i/ili nevažeće putne isprave/vize 100 % cijene aranžmana

Krstarenja u trajanju više od 15 noći
- 90 dan i više dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 380 kn
- 89 – 60 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 59 – 52 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 51 – 35 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
- 34 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 14 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
- nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana

-nepotpune i/ili nevažeće putne isprave/vize 100 % cijene aranžmana

Promjena imena putnika kod MSC krstarenja moguća je najkasnije do 7 dana prije polaska broda uz doplatu od 380 kn po promjeni, od 7 – 0 dana prije polaska primjenit će se otkazne stope - vrijedi za sve kategorije kabina.

Promjena originalnog paket aranžmana moguća je u slučajevima:

  • kada je datum novog polaska paket aranžmana nakon originalnog paket aranžmana
  • zahtjev za izmjenom mora biti podnesen najkasnije 30 radnih dana prije polaska originalnog paket aranžmana
  • itinerer novog paket aranžmana odnosi se na iste destinacije kao i kod originalnog aranžmana
  • očekivani datum polaska novog paket aranžmana je unutar 12 mjeseci od očekivanog datuma polaska originalnog aranžmana

U slučaju promjene originalnog paket aranžmana najkasnije do 30 dana prije originalnog polaska naknadna iznosi 380 kn. Ako do promjene dođe unutar 29 dana primjenit će se otkazne stope po promjeni.

INDIVIDUALNA PUTOVANJA
Ukoliko Putnik otkaže individualni paket aranžman koji uključuje aviokartu, smještaj, transfere na odredištu i ostale usluge, Chili tours od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava 100 % iznosa cijene aviokarte (osim ako u uvjetima tarife aviokarte nije navedeno drugačije) bez obzira na vrijeme do početka putovanja, a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti kao i za otkaz dalekih grupnih putovanja, osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat (tzv. non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne usluge.

Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Chili tours ne odgovara za prijevremeni povratak niti je obavezan nadoknaditi putniku štetu. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Chili tours će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom, telefaksom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka.
Ukoliko Putnik ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana, kako je navedeno u ugovoru o putovanju, a najkasnije do 21 dana prije putovanja, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Prije početka aranžmana, a nakon zaključenja ugovora, putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor, ako je o tome na trajnom nosaču podataka i najmanje sedam dana prije početka paket aranžmana obavijestio Chili tours, i ako je takva promjena dopuštena od strane krajnjih pružatelja usluga koje čine paket-aranžman.

6. AVIONSKI PRIJEVOZ S NISKOTARIFNIM AVIOPRIJEVOZNICIMA
U slučaju otkaza prijevoza sa strane nisko-cjenovnog avionskog prijevoznika troškove svih promjena i eventualnih naknadnih doplata (također i prilikom povratka) u cijelosti padaju na teret i na račun putnika. Chili tours na to nema nikakvog utjecaja, niti pak preuzima bilo kakvu odgovornost, ukoliko nisko-cjenovni prijevoznik zbog bilo kakvih okolnosti (objektivnih ili subjektivnih) otkaže prijevoz te ne osigura nadomjesnog prijevoza, već promjeni nadnevak odlaska ili vrati novac.

7. PUTNO OSIGURANJE
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Chili toursa, pri čemu Chili tours djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju ili najkasnije do 72 sata od trenutka sklapanja ugovora o putovanju. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno.

8. PUTNE ISPRAVE I OSTALE PUTNIKOVE OBVEZE
Putnik je dužan informirati se o važećim propisima o putnim ispravama, vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima. Putnik je dužan brinuti se da on osobno te njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima pograničnim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje države i države u koju ili kroz koju putuje. Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati tijekom cijelog putovanja, važeću putovnicu ili drugu važeću odgovarajuću ispravu s kojom može ući u pojedinu državu, a koje važe minimalno 6 mjeseci od dana povratka ili ako je drugačije navedeno u programu
Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkaza putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.
Putnik je dužan prilikom prijave na putovanje dostaviti sve potrebne osobne podatke identične onima sa važeće putne isprave s kojom će putovati, koje daje dobrovoljno, a potrebni su za realizaciju ugovorenog putovanja. Organizator ne odgovara za nepotpune, netočne ili nepravovremeno dostavljene podatke Putnika koji su potrebni za realizaciju putovanja.
Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka koji je u programu određen, ishoditi vizu za države u koje putuje i obaviti cijepljenja koja su obvezna za te države. Ako putnik navedene obveze ne ispuni, Chili tours može otkazati ugovor o putovanju. Chili tours može posredovati u izdavanju iste, ako je takvu uslugu ugovorio s Putnikom. Chili tours ne jamči ishođenje vize niti će putniku vratiti troškove pribavljanja vize. Chiil tours ne jamči za točnost informacija koje je zaprimio od nadležnih diplomatskih predstavništava i proslijedio putniku. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik.
Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluge. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja od sebe svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a putnik istu plaća na mjestu događaja. 
Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim neiskorištenih naknada koje je putnik već platio na licu mjesta.

9. OBVEZE ORGANIZATORA
Chili tours je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Chili tours je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

10. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz određenog broja kg prtljage na zračnim linijama te 1 komad prtljage kod prijevoza autobusom. Višak prtljage putnik plaća prema važećem cjeniku na licu mjesta. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osiguranje prtljage. Organizator nije odgovoran za uništenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Za izgubljenu ili oštećenu prtljagu putnik upućuje prijavu prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, a odštetu može potraživati isključivo od osiguravajuće kuće.

11. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA
U svim programima u kojima Chili tours nastupa kao posrednik, Chili tours ne odgovara za provedbu putovanja, već odgovornost snosi agencija organizator putovanja, prema čijim općim uvjetima se putovanje i provodi.

12. POSEBNI PROGRAMI PUTOVANJA ZA ODREĐENE SKUPINE POTROŠAČA/PUTNIKA

Chili tours će jednom mjesečno ili rijeđe organizirati putovanja po prilagođenom programu za određenu skupinu potrošača/putnika, konkretno za žene. Putovanja za žene će se po svojem nazivu diferencirati od ostalih putovanja iz Chili tours ponude na način da u nazivu svakog putovanja za žene bude navedena oznaka "girls only" putovanje. Putovanja koja se organiziraju za žene namijenjena su isključivo ženama, putnicama koje iz osobnih (privatnih) razloga ne žele ili ne mogu prisustvovati putovanjima koja se organiziraju za sve vrste potrošača/putnika. Osnaživanje žena, podržavanje žena u njihovih karijerama, oporavak nakon psihičko stresnih procesa kao što su razvodi ili porodi, uznemiravanje, mobing i slični procesi, samo su neke od situacija koje su osnovni razlog organiziranja putovanja isključivo za žene. Naglasak je, također, i na sociološki aspekt putovanja u kojem se žene međusobno upoznavaju i umrežavaju. Nemali broj žena ima želju za putovanjima, međutim, nemaju ih s kime realizirati, a strah od samostalnog putovanja ih u tome dodatno spriječava. Stoga, ova vrsta putovanja omogućava ženama da se u grupi s drugim ženama osjećaju sigurno i prihvaćeno.

Putovanja za žene napravljena su po posebnom programu usmjerenom ženama te za njih postoje posebni cjenici koji opravdavaju uslugu koja će im na putovanju biti omogućena. Cijena svakog putovanja za žene javno je objavljena na web stranici Chili toursa pod odgovarajućim programom putovanja za žene te se ona razlikuje od cijene putovanja namijenjenih svim vrstama potrošača/putnika. Cijena paket aranžmana organiziranog isključivo za ženska grupna putovanja formira se prema unaprijed rezerviranim i plaćenim ponudama naših partnera iz destinacija u koje vodimo žensku grupu. Takve su ponude naših partnera iz drugih zemalja organizirane isključivo za žene te je tako i formirana cijena. Tematske večeri, predavanja, zabave, vođeni obilasci i slično, a koje nude naši partneri isključivo za žene, imaju za takvu posebnu ponudu i drugačiju, bitno višu cijenu za muškarce ili pristup muškarcima uopće nije dozvoljen, a što nam radi rezervacije i plaćanja takvih ponuda unaprijed, onemogućava ponuditi muškarcima putovanje u takvim, unaprijed organiziranim ženskim grupama.

Chili tours će putovanja namijenjena ženama realizirati prema uvjetima i programu navedenim u svakom putovanju za žene pojedinačno. Putovanje za žene mogu rezervirati i na njega otputovati isključivo žene. Putovanja za žene organizirat će se u različite destinacije svijeta s ciljem da ženama ponudimo širok spektar putovanja koji će im omogućiti fizičko i psihičko rasterećenje, a sukladno njihovim interesima, te pridonijeti njihovom cjelovitom zdravlju, balansu, i u konačnici unaprijeđenju njihove kvalitete života.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo pismenog prigovora po osnovi ugovorene usluge. Putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu pismenim putem (ali ne i na već iskorištene usluge, odnosno ako je program u cijelosti proveden). Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. U protivnom prigovor se neće (odgovoriti) uzeti u postupak. Postupak u svezi s prigovorom:
 - na licu mjesta putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora;
 - najkasnije osam dana po povratku s puta putnik treba predati pismeni prigovor u prodajno mjesto gdje je uplatio aranžman, te priložiti pismenu potvrdu predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove; nakon isteka roka od osam dana po povratku se neće uzimati u obzir pritužba;
 - organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku istog
 - dok organizator ne donese rješenje putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila, web, i sl.
Putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neiskorištenih usluga, a najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana. Kupac se odriče prava na naknadu idealne štete. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Zagrebu. 

14. NADLEŽNOST SUDA
Ako putnik nije zadovoljan rješenjem prigovora Chili toursa, ima pravo na sudsku arbitražu. Za svaki slučaj nadležan je sud u Zagrebu.

15. OSIGURANJE JAMČEVINE
U skladu sa Zakonom, Chili tours je zaključio ugovor s osiguravajućim društvom Croatia osiguranje d.d. o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman. Croatia osiguranje d.d. jamči da će sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu putniku nadoknaditi: cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja Chili toursa izostanu usluge putovanja i troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja Chili toursa, za povratak putnika u mjesto polaska. U slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju. Polica broj 298625000195.

16. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Chili tours ima s osiguravajućim društvom Croatia osiguranje d.d. sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman. Polica broj 078620098838.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Chii tours sve zaprimljene osobne podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te drugim primjenjivim propisima. 
Chili tours se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te prikuplja samo nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje putovanja. Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za realizaciju putnikova putovanja. Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek može samostalno isključiti iz marketinških aktivnosti. Chili tours se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 23.02.2022. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja.