Opći uvjeti FlyMeAway

1. UVJETI PROMJENE/OTKAZA TURISTIČKIH USLUGA
1.1. Turistička Usluga se ne može izmijeniti. Osobe koje su navedene na Potvrdi Rezervacije se ne mogu izmijeniti, osim ako nije kupljena usluga “promjena imena”. Datum, vrijeme i ostale bitne stavke Turističke Usluge ne mogu se promijeniti.
1.2. Turistička Usluga se ne može otkazati, osim u slučajevima navedenim u Člancima 1.3.do 1.5. ovog Ugovora. Ukoliko Klijent otkaže Turističku Uslugu trideset (30) ili više dana do početka pružanja Turističke Usluge, Agencija će zadržati 700,00 HRK (sedam stotina Kuna) od uplaćenog iznosa od Klijenta te vratiti ostatak uplate Klijentu. Ukoliko Klijent otkaže Turističku Uslugu manje od trideset (30) dana do početka pružanja Turističke Usluge, Klijent nema pravo na povrat uplaćenog iznosa. Kod plaćanja u ratama, ukoliko Klijent ne uplati puni iznos do trideset (30) dana prije početka pružanja Turističke Usluge, Stranke se slažu da to znači da je Klijent odustao od Turističke Usluge te Klijent nema pravo na povrat iznosa uplaćenog za prvu ratu.
1.3. Agencija zadržava pravo otkaza Turističke Usluge 20 (dvadeset) dana prije početka pružanja Turističkih Usluga ukoliko se za određenu Turističku Uslugu nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju Turističke Usluge naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja, koji je najavljen prije svakog putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.
1.4. Ukoliko Agencija otkaže Turističku Uslugu u skladu sa Člankom 1.2., Agencija je obvezna u cijelosti platiti Klijentu iznos koji je zaprimljen od Klijenta za neizvršene Usluge ne kasnije od 48 sati nakon primitka obavijesti o otkazivanju Turističkih Usluga unutar okvira radnog tjedna. Agencija će izvršiti plaćanje putem bankovnog transfera.
1.5. Agencija ima pravo otkazati Turističke Usluge uslijed izvanrednih i nepredvidivih okolnosti na koje nije mogla utjecati, uključujući obavijesti od međunarodnih organizacija i/ili ovlaštenih tvrtki za davanje takvih informacija i odluka te sugestija Pružatelja Usluga. Ukoliko su Turističke Usluge otkazane zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, Agencija će vratiti iznos uplaćen od Klijenta za te Turističke Usluge, sve dok taj iznos nije korišten za plaćanje Turističkih Usluga (najam zrakoplova, troškovi rezervacije hotela i sl.). Klijent ima pravo na otkaz Turističkih Usluga koje je već platio te na povrat uplaćenih sredstava ukoliko je klijent spriječen doći na mjesto pružanja Turističkih Usluga (mjesto polaska) zbog sljedećih razloga: ozbiljna, akutna bolest ili naročito teška ozljeda, te je u tom slučaju naređeno od strane doktora strogo mirovanje u krevetu duže od sedam (7) dana, koje još traje za vrijeme samog putovanja odnosno pružanja Turističkih Usluga
1.6. Agencija ima pravo na povećanje cijena Turističkih Usluga do najkasnije 20 (dvadeset) dana prije početka pružanja Turističkih Usluga ukoliko se bilo koja od navedenih stavki poveća: gorivo, pristojbe zračnih luka, tečajne razlike stranih valuta u kojoj su Turističke Usluge kupljene u odnosu na HRK. Stranke se slažu da se cijena Turističkih Usluga neće mijenjati ukoliko cijena troškova goriva ne prelazi USD 600/tona. Ukoliko cijena goriva pređe USD 600/tona najkasnije 20 (dvadeset) dana prije početka pružanja Turističkih Usluga, primijenit će se povećanje cijene Turističkih Usluga po sljedećoj kalkulativnoj metodi: Dodatna naplata za gorivo = (3x vrijeme trajanja leta u jednom smjeru u decimalnom iznosu x 2 x povećanje cijene goriva/t u odnosu na USD600/t)/173
1.7. Ukoliko se značajan / važan dio Turističkih Usluga promijeni (broj noćenja u destinaciji, prijevozno sredstvo za dolazak u destinaciju, te također i povećanje ukupne cijene veće od 8%), Klijent ima pravo otkazati svoju Rezervaciju/Kupnju te ima pravo na povrat sredstava u punom iznosu uplaćenih za neiskorištene usluge. Ukoliko dođe to takvih promjena, Klijent se mora očitovati o svojoj odluci i obavijestiti Agenciju u roku od dva (2) dana od zaprimanja obavijesti o značajnijoj promjeni Turističkih Usluga. Organizator Putovanja se obvezuje isplatiti povrat novčanih sredstava ne kasnije od 48 sati od zaprimanja obavijesti od Klijenta o otkazu Rezervacije unutar okvira radnog tjedna.

2. PRAVA I OBVEZE KLIJENTA
2.1. Klijent je pojedinačno odgovoran da Klijent i/ili stranke u čije ime je Klijent kupio Turističku Uslugu dođu na mjesto i u vrijeme kako je naznačeno na Potvrdi Rezervacije.
2.2. Klijent je osobno odgovoran do trenutka primanja Turističke Usluge da ima važeću putovnicu Republike Hrvatske ili neke druge članice Europske Unije koja je valjana još najmanje 6 mjeseci od početka putovanja.
2.3. Klijent je osobno odgovoran ukoliko nije građanin Republike Hrvatske ili neke druge članice Europske Unije da zadovoljava sve formalnosti vezane uz putne dokumente, valjanost i vize.
2.4. Klijent je odgovoran za usklađenost i istinitost informacija izdanih od strane Agencije a potrebnih za pružanje Turističkih Usluga. Agencija nije odgovorna za posljedice koje mogu proizaći iz ne usklađenih ili krivo protumačenih informacija i/ili podataka koji su prikazani Klijentu. Klijent je svjestan da e-mail adresa koju je naveo prilikom procesa kupovine Turističkih Usluga će biti korištena kao jedino sredstvo komunikacije
2.5. Prilikom zaprimanja Turističkih Usluga, Klijent ima pravo uložiti prigovor o neispunjenim, djelomično ispunjenim i neuredno ispunjenim obvezama u skladu s ovim Ugovorom. Kako bi se potvrdio postupak, predstavnik Organizatora Putovanja će ovjeriti prigovor te će to služiti kao osnova za prigovor temeljem Članka 2.6. ovog Ugovora
2.6. Klijent ima pravo, unutar okvira određenog zakona, nakon zaprimanja Turističkih Usluga, uložiti prigovor zbog povredbi nekih od članaka ovog Ugovora a tiču se pružanja Turističkih Usluga.
2.7. Prije kupovine Turističkih usluga, Klijent može kontaktirati Agenciju kako bi raspravili o uvjetima Ugovora. Ukoliko Klijent nije ugovorio drugačije uvjete od ovih navedenih u ovom Ugovoru ili nisu napravljene neke izmjene u Ugovoru, smatra se da su Stranke sklopile ovaj Ugovor nakon zajednički dogovorenih uvjeta, te da ovaj Ugovor predstavlja dogovor između Stranaka.
2.8. Agencija je sa osiguravajućim društvom sklopila Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Klijenta u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Klijent treba kontaktirati osiguravatelja Allianz Zagreb d.d., Heinzlova 70, Zagreb (broj police jamčevnog osiguranja: 1500-173628988 . Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Organizator Putovanja ima kod osiguravajućeg društva Allianz Zagreb d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 1500-173628988 . Klijent potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.
2.9. U pojedinim slučajevima, dozvoljeno je napraviti izmjene podataka primatelja Turističkih Usluga ukoliko je tako naznačeno u opisu Turističke Usluge; međutim, svaka izmjena povezana s Turističkim Uslugama će se posebno naplatiti kako je navedeno u opisu Turističke Usluge.
2.10. Klijent mora osigurati mogućnost primanja e-mail poruka na navedenu e-mail adresu od strane Klijenta. Slanjem poruka na e-mail adresu koju je naveo Klijent (unio) smatrat će se da je Klijent zaprimio istu te da je obaviješten.
2.11. Klijent ovime daje dopuštenje Agenciji da obradi Klijentove osobne podatke. Klijentovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećoj strani, osim u slučaju nadležnih državnih tijela te neposrednog Pružatelja Usluga, ukoliko je to potrebno za formiranje i pružanje Turističkih Usluga.

3. PRAVA I OBVEZE AGENCIJE
3.1. Agencija je dužna obavijestiti Klijenta ukoliko ima putovnicu Republike Hrvatske ili neke druge članice Europske Unije, da mora biti valjana više od 6 mjeseci nakon zaprimanja Turističkih Usluga.
3.2. Agencija je dužna informirati Klijenta prije početka pružanja Turističkih Usluga o telefonskom broju predstavnika Organizatora Putovanja na destinaciji te, ukoliko je Klijent maloljetna osoba, o mogućnosti kontaktiranja maloljetne osobe te njegovog/njezinog pratitelja/roditelja/skrbnika. Agencija će obavijestiti Klijenta putem e-pošte.
3.3. Agencija je dužna zaprimiti i pohraniti pritužbe Klijenata prema Pružatelju Usluga ukoliko dođe do takvih pritužbi. Agencija se ne obvezuje na ispunjenje traženih zahtjeva.
3.4. Agencija neće biti odgovorna za posljedice i/ili gubitak koji su uzrokovani nedolaskom Klijenta na naznačeno mjesto i u naznačeno vrijeme pružanja Turističkih Usluga.
3.5. Agencija nije odgovorna za posljedice koje bi mogle proizaći u slučaju kašnjenja ili izostanka prijevoza te neuspjeha Pružatelja Usluga u izvršenju svojih obveza..
3.6. Agencija zadržava pravo izmijeniti odredbe Turističkih Usluga jednostrano i u bilo koje doba, objavom na Internet stranicama Agencije www.flymeaway.hr.
3.7. Agencija ima pravo ne izvršiti obveze ukoliko one nisu dozvoljene u slučaju nepredviđenih okolnosti ili događaja koje je bilo nemoguće spriječiti te utjecajem više sile. Navedene okolnosti neće osloboditi Agenciju od njezine obveze pružanja adekvatne pomoći te Klijent ima pravo na primanje takve pomoći. Istovremeno, navedene okolnosti ne oslobađaju Agenciju od Klijentovih zahtjeva i potraživanja koji su proizašli uslijed neuspjeha izvršenja svojih obveza navedenih u ovom Ugovoru.
3.8. Unutar okvira ovog Ugovora vrijede i ostala prava i obveze Organizatora Putovanja.

4. VALJANOST UGOVORA
4.1. Ovaj Ugovor s pripadajućim Aneksima stupa na snagu danom potpisa obiju Stranaka, svaka zastupljena od strane svog odgovarajućeg potpisnika. Obostrano potpisan Ugovor je također valjan i u elektronskom formatu. Ukoliko Klijent odabere opciju osiguranja koja mu je ponuđena od strane Agencije, u tom slučaju klauzula o osiguranju ovog Ugovora će stupiti na snagu samo onda kada je Klijent napravio uplatu u cijelosti te je Agencija zaprimila OIB i osobne podatke od Klijenta.
4.2. Ugovor je sastavljen i potpisan na četiri (4) strane te u dva (2) primjerka, jedan primjerak za Agenciju i jedan za Putnika. Oba primjerka imaju jednaku pravnu težinu.
4.3. Svaka promjena ovog Ugovora mora biti sastavljena pismenim putem kao Aneks Ugovora te će stupiti na snagu danom potpisa obiju Stranaka.
4.5. Sve sporove koji proizađu iz ovog Ugovora ili s njim u vezi, ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, ugovorne strane ugovaraju stvarnu nadležnost suda u Zagrebu.
4.4.Ovaj Ugovor će vrijediti od trenutka njegovog potpisivanja pa do zakazanog primitka Turističkih usluga.